Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Centre For Shariah Reference in Islamic FinancePusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam
Mesyuarat MPS Ke-190 (26 Februari 2019): Produk Murabahah Komoditi Bercagar (Collateralised Commodity Murabahah) sebagai Instrumen Pasaran Kewangan Islam

Mesyuarat MPS Ke-190 (26 Februari 2019): Produk Murabahah Komoditi Bercagar (Collateralised Commodity Murabahah) sebagai Instrumen Pasaran Kewangan Islam

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-190 bertarikh 26 Februari 2019 telah memutuskan bahawa cadangan produk murabahah komoditi bercagar yang menggunakan aset kewangan tanpa skrip sebagai aset cagaran yang merangkumi konsep tawarruq (murabahah komoditi) dan rahn (cagaran)…

Mesyuarat MPS ke-191 (26 Mac 2019): Mekanisme Pengurangan Rebat (ibra’) bagi Menampung Sebahagian Kos Dalam Produk Pembiayaan Aliran Tunai (cashline)

Mesyuarat MPS ke-191 (26 Mac 2019): Mekanisme Pengurangan Rebat (ibra’) bagi Menampung Sebahagian Kos Dalam Produk Pembiayaan Aliran Tunai (cashline)

MPS Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-191 bertarikh 26 Mac 2019 telah memutuskan perkara berikut: Mekanisme Pengurangan Rebat (ibra’) bagi Menampung Sebahagian Kos Dalam Produk Pembiayaan Aliran Tunai (cashline) MPS memutuskan bahawa tiada halangan Syarak dalam meluluskan cadangan mekanisme pengurangan…

Mesyuarat MPS ke-187 (27 Ogos 2018): Aplikasi Kontrak Musyarakah bagi Mengurus Beban Perbelanjaan Pengendali Takaful

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-187 bertarikh 27 Ogos 2018 telah memutuskan bahawa pengaplikasian kontrak musyarakah antara pengendali takaful dan pengendali takaful semula bagi mengurus beban perbelanjaan pengendali takaful berikutan pelaksanaan  keperluan ‘Kadar Peruntukan Minimum’ dibenarkan, tertakluk kepada…