Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Centre For Shariah Reference in Islamic FinancePusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam
Transfer of Assets & Performance Guarantees in Istiṣnā’ Contract

Transfer of Assets & Performance Guarantees in Istiṣnā’ Contract

Pemindahan Hak Milik Aset & Jaminan Prestasi dalam Kontrak Istiṣnāʿ

Pemindahan Hak Milik Aset & Jaminan Prestasi dalam Kontrak Istiṣnāʿ

]Istiṣnāʿ merujuk kepada kontrak penjualan aset yang belum dibina, dibangunkan atau dikilangkan mengikut spesikasi yang telah dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Ia lazimnya diaplikasikan dalam produk pembiayaan yang melibatkan aset yang masih belum wujud. Istiṣnāʿ masih belum diaplikasikan secara meluas dalam industri kewangan Islam. Antara sebabnya ialah kerana terdapat ketidakjelasan dalam beberapa isu pelaksanaan istiṣnāʿ seperti isu hak milik aset istiṣnāʿ (maṣnūʿ) dalam pembinaan serta isu jaminan pelanggan terhadap prestasi kontraktor dalam pengaturan istiṣnāʿ selari (istiṣnāʿ muwāzī). Sehubungan itu, kertas kerja ini membincangkan perbahasan fuqaha silam serta ulama kontemporari berkenaan isu-isu ini. Kejelasan dari sudut Shariah berhubung isu-isu yang dibangkitkan ini dilihat dapat membuka lebih banyak ruang bagi institusi kewangan Islam (IKI) meneroka dan membangunkan produk berasaskan istiṣnāʿ. Ini secara tidak langsung boleh mendorong minat industri untuk memperluaskan pengaplikasian produk berasaskan istiṣnāʿ dalam industri kewangan Islam

Oleh : Nur Muhammad Sesth Jemahat, Ahmad bin Khairuddin

 

Lampiran : Kertas Kerja