Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

 

Shariah Resolutions 2011-2017

 

*Currently available in Bahasa Melayu only.

KANDUNGAN
Perutusan Gabenor Bank Negara Malaysia
Prakata Pengerusi Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia
Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia
Ahli-Ahli Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia
Pengenalan
BAHAGIAN I : PRODUK PERBANKAN ISLAM
1.    Penggunaan Bil Penerimaan-i dalam Pembiayaan Modal Perniagaan
2.    Penggunaan Konsep Wa`d dalam Produk Repo Berjangka-i
3.    Variasi kepada Produk Pembiayaan Aset-i Musyarakah Mutanaqisah
4.    Swap Kadar Keuntungan secara Islam (IPRS) Menggunakan Dua Transaksi Tawarruq
5.    Swap Kadar Keuntungan secara Islam (IPRS) Menggunakan Ciri Kadar Tukar Alih (Switchable Islamic Profit Rate Swap)
6.    Produk Deposit Berdasarkan Kontrak Wakalah dan Kafalah
7.    Konsep Tawarruq dalam Produk Deposit Akaun Semasa dan Akaun Simpanan (CASA)
8.    Produk Pembiayaan Perumahan Berasaskan Tawarruq
9.    Penambahbaikan Terhadap Skim Pembelian Portfolio Aset Kewangan dengan Rekursa Secara Islam (PWR-i)
BAHAGIAN II : TAKAFUL
10. Takaful  Semula  dengan  Syarikat  Insurans  dan  Insurans  Semula Konvensional
11. Kadar Pembahagian Manfaat Takaful kepada Penama
12. Kegunaan Lebihan Aset dalam Kumpulan Wang Risiko Peserta
13. Penggunaan Kumpulan Wang Takaful untuk Menjelaskan Hutang Keutamaan (Preferential Debts)
14. Turutan Keutamaan bagi Tuntutan-tuntutan ke atas Kumpulan Wang Takaful dalam Kes Penggulungan Pengendali Takaful
15. Turutan Keutamaan bagi Tuntutan ke atas Kumpulan Wang Pemegang Syer dalam Situasi Penggulungan Pengendali Takaful
16. Kewajipan Pendedahan Maklumat (Duty of Disclosure) di bawah Prinsip Penuh Percaya (Utmost Good Faith)
17. Pelaksanaan Kepentingan Boleh Lindung
18. Pembayaran Sumbangan Takaful oleh Peserta Dilakukan dengan Niat untuk Menipu Pemiutang
19. Caj Lewat Bayar dalam Kes Kelewatan Pembayaran Manfaat Takaful
20. Pembayaran Fi Prestasi daripada Lebihan Dana Risiko Peserta
21. Pembayaran Manfaat Takaful Selain Musibah daripada Dana Risiko Peserta
22. Model Takaful Berasaskan Wadi`ah, Tabarru` dan Wakalah
23. Variasi dalam Struktur Plan Takaful
24. Aplikasi Tabarru` dalam Takaful
BAHAGIAN III : INSTRUMEN PASARAN WANG
25. Konsep Mudarabah dalam Penerbitan Nota Bank Negara Malaysia
26. Pelaksanaan Aktiviti Jualan Singkat Terkawal (Regulated Short Selling) Menggunakan Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Investment Issue)
BAHAGIAN IV : KONTRAK/KONSEP SYARIAH
Bai` Al-Sarf
27. Penentuan Majlis Akad dan Serah Terima bagi Jual Beli Mata Wang (Bai` Al-Sarf) dalam Operasi Kewangan Semasa
28. Pembayaran Hutang dalam Bentuk Mata Wang Berbeza daripada Hutang Asal
Hibah
29. Pemilikan Pemberi Hibah (Wahib) ke atas Aset Hibah
30. Syarat-syarat Pemberian Hibah dalam Kontrak Qard
31. Penetapan Had Tempoh Masa dalam Pemberian Hibah
32. Pemindahan Hak Milik dalam Hibah
33. Hibah Bapa kepada Anak
34. Hibah dalam Kontrak Musyarakah
Ijarah
35. Penanggungan Kos Perlindungan Takaful dalam Kontrak Sewa Beli
36. Kos Penyelenggaraan dan Kos Takaful Aset Ijarah
37. Penggabungan Kadar Sewa Tetap dan Sewa Boleh Ubah
38. Penetapan Had Maksimum dan Minimum dalam Kadar Sewaan Boleh Ubah dalam Kontrak Ijarah
39. Tanggungjawab Penyewa untuk Membuktikan Tidak Berlaku Kecuaian ketika Aset Rosak
40. Status Kontrak Ijarah dalam Situasi Kematian Salah Satu Pihak yang Berkontrak
41. Penamatan Awal Kontrak Ijarah oleh Penyewa
Istisna`
42. Klausa Penalti (Syart Jaza’i) ke atas Penjual (Sani`) dalam Kes Kelewatan Penyerahan Aset Istisna`
43. Penjualan atau Cagaran Aset Istisna` yang Belum Diserahkan kepada Pembeli (Mustasni`)
44. Kes Kematian atau Pembubaran Pihak Berkontrak dalam Kontrak Istisna`
45. Kegagalan Sani` untuk Menyiapkan dan Menyerahkan Aset Istisna` kepada Mustasni`
46. Jaminan Prestasi Pihak Ketiga oleh Mustasni` dalam Pengaturan Istisna` Muwazi
47. Pemindahan Hak Milik Aset Istisna`
48. Pembatalan Kontrak Istisna` oleh Salah Satu Pihak Berkontrak
Kafalah
49. Persetujuan Pihak yang Dijamin (Makful `Anhu) dalam Pembubaran Kontrak Kafalah
50. Turutan Keutamaan untuk Menuntut Jaminan dalam Keadaan Terdapat Lebih daripada Seorang Penjamin (Kafil)
51. Kegagalan Kafil dalam Menyelesaikan Tanggungjawab Jaminan
52. Pengenaan Fi Kafalah
53. Prosedur Tuntutan Hutang dalam Kes Kafil Meninggal Dunia Sejurus selepas Hutang Belum Bayar telah Sampai Tempoh Pembayaran
Qard
54. Manfaat Secara Kontraktual dalam Kontrak Qard
55. Pendedahan Maklumat Berhubung Pembayaran Hibah pada Tempoh-tempoh yang Lepas dalam Kontrak Qard
56. Pemeteraian Kontrak Qard yang Bersifat Insidental secara Unjuk Terima (Mu`atah)
Rahn
57. Prosedur Lelongan Barang Gadaian (Marhun)
58. Cagaran Aset Bercampur
59. Pemodalan Semula Amaun Faedah Aset Kewangan Konvensional untuk Diambil Kira sebagai Nilai Marhun
60. Penggunaan Marhun oleh Pencagar (Rahin)
61. Penggunaan Marhun oleh Penerima Cagaran (Murtahin)
62. Penanggungan Kos Penyimpanan, Kos Dokumentasi dan Kos Pencairan Marhun
63. Pengenaan Caj ke atas Rahin dalam Kontrak Rahn yang Melibatkan Hutang Qard
64. Kontrak Rahn yang Melibatkan Aset Pihak Ketiga
65. Status Aset yang Belum Wujud Sebagai Aset Cagaran
Tawarruq
66. Pembuktian Transaksi Murabahah antara Prinsipal dengan Wakil dalam Pengaturan Dwi-Agensi bagi Tawarruq
67. Penamatan Kontrak Jual Beli Secara Tawarruq Melalui Pemindahan Hutang (Hawalah al-Dayn)
Wa`d
68. Keterikatan Wa`d dan Muwa`adah Serta Kesannya
69. Ciri-Ciri Subjek Wa`d yang Dibenarkan
Wakalah
70. Tindakan (Tasarruf) Sesuatu Pihak sebelum Mandat Diberikan bagi Pemeteraian Kontrak Pembiayaan
71. Pelantikan Wakil yang Sama bagi Kedua-dua Pihak Berkontrak
72. Penamatan Kontrak Wakalah oleh Wakil Sekiranya Prinsipal (Muwakkil) Melanggar Terma dan Syarat Kontrak
73. Wang Pendahuluan oleh Wakil untuk Memulakan Pelaburan Muwakkil
74. Kesan Wakil yang Melanggar Terma dan Syarat dalam Kontrak Wakalah bi al-Istithmar
BAHAGIAN V : PENGGULUNGAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM
75. Keutamaan Pembayaran Semasa Penggulungan Institusi Perbankan Islam
76. Penerimaan Yuran Insentif Wakalah Selepas Tarikh Penggulungan
77. Perkongsian Laba daripada Pelupusan Aset Akaun Pelaburan Mudarabah
78. Pengasingan Pembayaran Semasa Penggulungan Institusi Perbankan Konvensional yang Menawarkan Skim Perbankan Islam
79. Pembayaran Kos Penggulungan oleh Pemegang Akaun Pelaburan
 BAHAGIAN VI : LAIN-LAIN
80. Caj Lewat Bayar bagi Hutang Penghakiman
81. Jual Beli Hutang dengan Komoditi
82. Instrumen Modal untuk Operasi Skim Perbankan Islam
83. Konsep Cabutan Bertuah bagi Produk Pelaburan Berasaskan Mudarabah
84. Kaedah Memaklumkan dan Mendapatkan Persetujuan Pelanggan Berhubung Peralihan Kontrak Syariah dalam Proses Pengkelasan Semula Produk Deposit secara Islam
85. Panduan Syariah bagi Pelaburan Emas dan Perak
86. Mekanisme Penyelesaian Perkhidmatan GIRO antara Bank atau Interbank GIRO (IBG) bagi Perbankan Islam
87. Pembekuan Akaun Simpanan Pelanggan yang Mungkir dalam Pembayaran terhadap Pembiayaan
88. Penstrukturan Semula Hutang
89. Penggabungan Beberapa Kontrak dalam Satu Perjanjian Induk (Master Agreement)
90. Mekanisme Hapus Kira dalam Sukuk Modal Tambahan Tier 1 dan Modal Tier 2
91. Parameter Syariah Berhubung Penggabungan Jual Beli dengan Qard (Bai` wa Salaf)
GLOSARI