Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

Standard Shariah & Keperluan Operasi

Standard Shariah  ini mengandungi dua bahagian iaitu Standard Shariah dan Keperluan Operasi

Standard Shariah mengandungi prinsip, rukun dan syarat kontrak Shariah bagi memastikan pematuhan kepada keputusan Shariah yang menyeluruh dalam penstrukturan produk dan perkhidmatan kewangan Islam.Standard Shariah juga mengandungi amalan pilihan sebagai panduan kepada pemain industri khususnya berhubung amalan terbaik.

Keperluan operasi menggariskan prinsip-prinsip teras yang menyokong amalan perbankan yang kukuh, sistem tadbir urus dan pengawasan yang baik, dokumentasi  yang mantap, amalan perniagaan dan pasaran yang adil serta pengurusan risiko yang berkesan.

Terdapat 12 Shariah Standard dan Keperluan Operasi yang telah diterbitkan iaitu: