Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

[:en]

MPS di Media

[:]

Mesyuarat MPS ke-187 (27 Ogos 2018) : Aplikasi Kontrak Musyarakah bagi Mengurus Beban Perbelanjaan Pengendali Takaful

Syirkah Al-Milk dan Syirkah Al-ʿAqd Sebagai Asas kepada Produk Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah

Dalam amalan semasa institusi kewangan Islam, perkongsian berkurangan (musyārakah mutanāqiṣah) merupakan salah satu kontrak baharu (ʿuqūd mustajiddah) yang diaplikasikan dalam produk-produk pembiayaan. Secara umumnya, konsep musyārakah mutanāqiṣah disandarkan kepada kontrak musyārakah, sama ada syirkah al-ʿaqd atau syirkah al-milk. Namun begitu,…