Centre for Shariah Reference in Islamic Finance - Pusat Rujukan Shariah Bagi Kewangan Islam

[:en]

MPS di Media

[:]

Mesyuarat MPS ke-194 (25 Jun 2019) dan ke-195 (31 Julai 2019): Pematuhan Produk Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Terhadap Dokumen Polisi Rahn (PD Rahn)

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman),  rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan)…

Mesyuarat MPS ke-191 (26 Mac 2019): Mekanisme Pengurangan Rebat (ibra’) bagi Menampung Sebahagian Kos Dalam Produk Pembiayaan Aliran Tunai (cashline)

MPS Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-191 bertarikh 26 Mac 2019 telah memutuskan perkara berikut: Mekanisme Pengurangan Rebat (ibra’) bagi Menampung Sebahagian Kos Dalam Produk Pembiayaan Aliran Tunai (cashline) MPS memutuskan bahawa tiada halangan Syarak dalam meluluskan cadangan mekanisme pengurangan…

Mesyuarat MPS ke-187 (27 Ogos 2018): Aplikasi Kontrak Musyarakah bagi Mengurus Beban Perbelanjaan Pengendali Takaful

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-187 bertarikh 27 Ogos 2018 telah memutuskan bahawa pengaplikasian kontrak musyarakah antara pengendali takaful dan pengendali takaful semula bagi mengurus beban perbelanjaan pengendali takaful berikutan pelaksanaan  keperluan ‘Kadar Peruntukan Minimum’ dibenarkan, tertakluk kepada…

Syirkah Al-Milk dan Syirkah Al-ʿAqd Sebagai Asas kepada Produk Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah

Dalam amalan semasa institusi kewangan Islam, perkongsian berkurangan (musyārakah mutanāqiṣah) merupakan salah satu kontrak baharu (ʿuqūd mustajiddah) yang diaplikasikan dalam produk-produk pembiayaan. Secara umumnya, konsep musyārakah mutanāqiṣah disandarkan kepada kontrak musyārakah, sama ada syirkah al-ʿaqd atau syirkah al-milk. Namun begitu,…